REStaurátorský Informační Systém

O systému
 

Restaurátorský informační systém ResIS je navržen pro komplexní zpracování dokumentace vzácných knihovních exemplářů. Předmětem zájmu je dokumentace iluminovaných rukopisů, rukopisných knih, inkunábulí, postinkunábulí, starých tisků, grafických jednolistů, map, hudebnin a archiválií. Nejrozsáhlejší část tvoří restaurátorská dokumentace, která je průběžně vytvářena při pracovních činnostech spojených s ochranou a péčí o historické knihovní sbírky.

Do systému ResIS je rovněž zahrnuta dokumentace z konzervátorských průzkumů, výstav, výzkumných záměrů a vědeckých projektů (např. dokumentace z konzervátorsko-technologického průzkumu identických inkunábulí, záznamy o provedené konzervaci kolagenních materiálů na konkrétních historických vazbách). V úvahu přicházejí konkrétní fotografické a písemné záznamy, na kterých jsou zachyceny konstrukce knižních vazeb, specifické funkční a dekorativní prvky, různá poškození exemplářů, historické opravy, konzervační a restaurátorské zásahy a další zajímavé údaje. Dlouhodobě archivované záznamy o konkrétních metodách, postupech, použitých materiálech a chemických látkách jsou perspektivním základem pro případné ověřování efektivity dříve používaných konzervačních metod a restaurátorských zásahů. Z tohoto jedinečného zdroje informací je možné čerpat při vývoji nových technologických postupů.

V současné době dochází k posunu metodiky konzervátorských průzkumů v souvislosti s novými diagnostickými přístroji, průzkumy jsou více zaměřeny na kvalitativní hodnocení materiálové podstaty jednotlivých exemplářů. Pod jednou knihovní signaturou tak mohou být v systému zahrnuty makroskopické, mikroskopické a spektrální snímky, které jsou pořizovány při různých vlnových délkách elektromagnetického záření (např. snímky zviditelnění špatně čitelných textů, podmaleb a filigránů), a výstupy analytických měření fyzikálně-mechanických a chemických vlastností historického papíru, které jsou zaznamenány moderními spektroskopickými přístroji v podobě grafů a tabulek.

Systém ResIS je využíván i retrospektivním způsobem při zpracování dokumentačních záznamů z různých časových období. Digitální obrazové kopie jsou pořizovány především z restaurátorské dokumentace a z fotografické dokumentace na náhradních nosičích, která tvoří poměrně rozsáhlou a významnou oblast zatím komplexně nezpracovaných sekundárních obrazových informací. Fotografická dokumentace historických fondů byla pořizována v různých časových obdobích, na rozdílné typy fotografických materiálů, jejichž kvalita se výrazně liší. Tematicky odlišné záběry byly často vytvořeny za nestandardních podmínek, u některých snímků je kvalita obrazové informace ovlivněna procesem stárnutí. V elektronickém prostředí se v naprosté většině případů podařilo tyto kvalitativně nestejnorodé fotografické záznamy sjednotit, identifikovat a uspořádat do kompaktního souboru.

Veřejné funkce aplikace je možné omezeně využívat bez autentizace. Pokročilé funkce jsou pak přístupné autentizovaným uživatelům, přičemž dostupnost těchto funkcí je dále řízena podle role uživatele. Přístup ke všem dokumentům pro registrované uživatele je realizován prostřednictvím základního (vyhledávání v položkách exempláře), komplexního (rozšířené vyhledávání v položkách Původce díla, Místo vydání, Předmět zobrazení, Bibliografický odkaz a Náhradní nosič), fulltextového vyhledávacího rozhraní klientské aplikace a přes vyhledávání v položkách restaurátorských zpráv. Kromě identifikačního záznamu exempláře jsou pro všechny uživatelské role k dispozici podrobné záznamy bibliografických odkazů a náhradních nosičů, úroveň přístupu k restaurátorským zprávám a související dokumentaci probíhá na několika úrovních.

Při workflow procesu zpracování restaurátorské zprávy je vždy zaznamenána událost ve správě exempláře, historie správy dokumentu je automaticky evidována v příslušného protokolu. Pro vytvoření nové Zprávy je nutné nejprve vyplnit údaje v kategorii Žádost. Při vyplňování údajů do polí lze využít jak kontextovou nápovědu, tak i hierarchicky členěný seznam nápovědy, umístěný v samostatném okně. Předefinovaný text lze vkládat přímo do polí v modulu Zpráva, struktura nápovědy je otevřená. Administrace systému umožňuje editovat a rozšiřovat rozbalovací a zaškrtávací pole formulářů (tzv. číselníky) a spravovat hierarchicky členěnou nápovědu. Údaje restaurátorských zpráv včetně související dokumentace, bibliografických odkazů a náhradních nosičů lze exportovat do formátu TEI_RESIS, METS a generovat do výstupní tiskové sestavy MS Word.